REKRUTACJA

d_o_pr_p_wf_p_p

 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 NABÓR DO BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Informacje na temat naboru będą dostępne na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 KANDYDACI BĘDĄ PRZYJMOWANI DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ:

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TECHNIKUM nr 1:
technik chemik analityk (limit 23 uczniów)
technik ochrony środowiska (limit 12 uczniów)
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (limit 15 uczniów)
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
(dawniej: technik cyfrowych procesów graficznych)
(limit 45 uczniów)
technik przemysłu mody (limit 30 uczniów)
technik chemik analityk (limit 23 uczniów)
technik ochrony środowiska (limit 12 uczniów)
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (limit 15 uczniów)
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
(dawniej: technik cyfrowych procesów graficznych)
(limit 45 uczniów)
technik przemysłu mody (limit 30 uczniów)
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1:
krawiec                                                              (limit 24 uczniów)
krawiec                                                              (limit 24 uczniów)

Regulamin Rekrutacji do Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej
(dla absolwentów szkół podstawowych)

(Regulamin do pobrania w pdf)

Regulamin Rekrutacji do Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej
(dla absolwentów szkół gimnazjalnych)

(Regulamin do pobrania w pdf)

Regulamin Rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej
(dla absolwentów szkół podstawowych)

(Regulamin do pobrania w pdf)

Regulamin Rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej
(dla absolwentów szkół gimnazjalnych)

(Regulamin do pobrania w pdf)

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 1
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 

 1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
 2. Jeżeli Technikum Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej zostało wybrane jako szkoła pierwszego wyboru (pierwsze miejsce na liście preferencji) kandydat składa w sekretariacie szkoły:
  • wydrukowane z systemu podanie podpisane przez prawnych opiekunów w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. ;
  • świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie tych dokumentów, w terminie od 21 czerwca do  25 czerwca 2019 r.
  • jeżeli kandydat posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy je także dołączyć do dokumentów.
 3. Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona  16 lipca 2019 r.  do godz. 10.00.
 4. Od 16 do 18 lipca 2019 r. uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia odbierają w sekretariacie szkoły skierowania na badania lekarskie.
 5. Kandydat potwierdza wolę uczęszczania do Technikum Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej dostarczając do sekretariatu do 24 lipca 2019 r. do godz. 13:00:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały dostarczone wcześniej;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

Niedostarczenie oryginałów jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy przyjętych.

 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się 25 lipca 2019 r. do godz. 10.00.
 2. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie do wyczerpania wolnych miejsc, maksymalnie do 30 sierpnia 2019 r.

ZASADY PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO TECHNIKUM NR 1 W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:
  •  za egzamin ósmoklasisty do 100 punktów,
  •  za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia do 100 punktów.
 2.  W poszczególnych oddziałach przeliczane na punkty będą oceny z następujących 4 zajęć edukacyjnych:
Typ oddziału Punktowane zajęcia edukacyjne
technik chemik analityk

technik ochrony środowiska

język polski
matematyka
chemia
biologia
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej język polski
matematyka
fizyka 
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawniej technik cyfrowych procesów graficznych) język polski
matematyka
informatyka 
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
technik przemysłu mody (dawniej technik technologii odzieży) język polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
 1. Zasady przyznawania punktów:
 Zagadnienie  Punktacja
 Liczba punktów za punktowane zajęcia edukacyjne dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 14 punktów
bardzo dobry17 punktów
celujący - 18 punktów
 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 punktów
Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
 • język obcy nowożytny- 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
maks. 100 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).  3 punkty
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)
maks. 18 punktów za dwa i więcej konkursów
maks. 10 punktów za jeden konkurs
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku.  maks. 100 punktów
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • kandydat, który uzyskał lepszy wynik z matematyki na egzaminie gimnazjalnym.
 3. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych uczestniczą w rekrutacji na warunkach takich jak tegoroczni absolwenci gimnazjów.
 4. Uczeń który nie ukończył klasy pierwszej w BSP i otrzymał na świadectwie ocenę naganną z zachowania nie może powtórnie brać udziału w rekrutacji do BSP.
 5. Procedura trybu odwoławczego:
  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

* * *

 WYMAGANE DOKUMENTY

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do Bielskiej Szkoły Przemysłowej powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

 • 3 zdjęcia (opisane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia)
 • oryginał świadectwa szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • kartę zdrowia (po otrzymaniu w szkole podstawowej)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badania należy odebrać w sekretariacie szkoły podczas składania podania lub po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • deklaracje uczestnictwa w zajęciach z religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

* * *

 JEŻELI JESTEŚ  UCZNIEM SZKOŁY, KTÓRE NIE ZOSTAŁO OBJĘTE ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM NABORU, POMOC W ZAREJESTROWANIU SIĘ W SYSTEMIE MOŻESZ UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.

Więcej informacji: http://www.bsp.bielsko.pl/

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 1
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 

 1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
 2. Jeżeli Technikum Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej zostało wybrane jako szkoła pierwszego wyboru (pierwsze miejsce na liście preferencji) kandydat składa w sekretariacie szkoły:
  • wydrukowane z systemu podanie podpisane przez prawnych opiekunów w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. ;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzone przez dyrektora gimnazjum kopie tych dokumentów, w terminie od 21 czerwca do  25 czerwca 2019 r.
  • jeżeli kandydat posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy je także dołączyć do dokumentów.
 3. Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona  16 lipca 2019 r.  do godz. 10.00.
 4. Od 16 do 18 lipca 2019 r. uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia odbierają w sekretariacie szkoły skierowania na badania lekarskie.
 5. Kandydat potwierdza wolę uczęszczania do Technikum Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej dostarczając do sekretariatu do 24 lipca 2019 r. do godz. 13:00:
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały dostarczone wcześniej;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

Niedostarczenie oryginałów jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy przyjętych.

 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się 25 lipca 2019 r. do godz. 10.00.
 2. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie do wyczerpania wolnych miejsc, maksymalnie do 30 sierpnia 2019 r.

ZASADY PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW DO TECHNIKUM NR 1
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:
  •  za egzamin gimnazjalny do 100 punktów,
  •  za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia do 100 punktów.
 2.  W poszczególnych oddziałach przeliczane na punkty będą oceny z następujących 4 zajęć edukacyjnych:
Typ oddziału Punktowane zajęcia edukacyjne
technik chemik analityk

technik ochrony środowiska

język polski
matematyka
chemia
biologia
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej język polski
matematyka
fizyka 
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawniej technik cyfrowych procesów graficznych) język polski
matematyka
informatyka 
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
technik przemysłu mody (dawniej technik technologii odzieży) język polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
 1. Zasady przyznawania punktów:
 Zagadnienie  Punktacja
 Liczba punktów za punktowane zajęcia edukacyjne dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 14 punktów
bardzo dobry17 punktów
celujący - 18 punktów
 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  7 punktów
Liczba punktów za egzamin gimnazjalny:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
maks. 100 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).  3 punkty
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku
(wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)
maks. 18 punktów za dwa i więcej konkursów
maks. 10 punktów za jeden konkurs
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.  maks. 100 punktów
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • kandydat, który uzyskał lepszy wynik z matematyki na egzaminie gimnazjalnym.
 3. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych uczestniczą w rekrutacji na warunkach takich jak tegoroczni absolwenci gimnazjów.
 4. Uczeń który nie ukończył klasy pierwszej w BSP i otrzymał na świadectwie ocenę naganną z zachowania nie może powtórnie brać udziału w rekrutacji do BSP.
 5. Procedura trybu odwoławczego:
  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

* * *

 WYMAGANE DOKUMENTY

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do Bielskiej Szkoły Przemysłowej powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

 • 3 zdjęcia (opisane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia)
 • oryginał świadectwa gimnazjalnego oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • kartę zdrowia (po otrzymaniu w gimnazjum)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badania należy odebrać w sekretariacie szkoły podczas składania podania lub po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • deklaracje uczestnictwa w zajęciach z religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

* * *

 JEŻELI JESTEŚ  UCZNIEM GIMNAZJUM, KTÓRE NIE ZOSTAŁO OBJĘTE ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM NABORU, POMOC W ZAREJESTROWANIU SIĘ W SYSTEMIE MOŻESZ UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.

Więcej informacji: http://www.bsp.bielsko.pl/

*#

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
 2. Jeżeli Branżowa Szkoła Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej została wybrana jako szkoła pierwszego wyboru (pierwsze miejsce na liście preferencji) kandydat składa w sekretariacie szkoły:
  • wydrukowane z systemu podanie podpisane przez prawnych opiekunów w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. ;
  • świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie tych dokumentów, w terminie od 21 czerwca do  25 czerwca 2019 r.
  • jeżeli kandydat posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy je także dołączyć do dokumentów.
 3. Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona  16 lipca 2019 r.  do godz. 10.00.
 4. Od 16 do 18 lipca 2019 r. uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia odbierają w sekretariacie szkoły skierowania na badania lekarskie.
 5. Kandydat potwierdza wolę uczęszczania do Branżowej Szkoły Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej dostarczając do sekretariatu do 24 lipca 2019 r. do godz. 13:00:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały dostarczone wcześniej;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

Niedostarczenie oryginałów jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy przyjętych.

 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się 25 lipca 2019 r. do godz. 10.00.
 2. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie do wyczerpania wolnych miejsc, maksymalnie do 30 sierpnia 2019 r.

ZASADY PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO TECHNIKUM NR 1 W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:
  •  za egzamin ósmoklasisty do 100 punktów,
  •  za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia do 100 punktów.
 2.  Przeliczane na punkty będą oceny z następujących 4 zajęć edukacyjnych:
Typ oddziału Punktowane zajęcia edukacyjne
krawiec język polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
 1. Zasady przyznawania punktów:
 Zagadnienie  Punktacja
 Liczba punktów za punktowane zajęcia edukacyjne dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 14 punktów
bardzo dobry17 punktów
celujący - 18 punktów
 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 punktów
Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny- 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
maks. 100 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).  3 punkty
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku
(wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)
maks. 18 punktów za dwa i więcej konkursów
maks. 10 punktów za jeden konkurs
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku.  maks. 100 punktów
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • kandydat, który uzyskał lepszy wynik z matematyki na egzaminie gimnazjalnym.
 3. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych uczestniczą w rekrutacji na warunkach takich jak tegoroczni absolwenci gimnazjów.
 4. Uczeń który nie ukończył klasy pierwszej w BSP i otrzymał na świadectwie ocenę naganną z zachowania nie może powtórnie brać udziału w rekrutacji do BSP.
 5. Procedura trybu odwoławczego:
  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

* * *

 WYMAGANE DOKUMENTY

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do Bielskiej Szkoły Przemysłowej powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

 • 3 zdjęcia (opisane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia)
 • oryginał świadectwa szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • kartę zdrowia (po otrzymaniu w szkole podstawowej)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badania należy odebrać w sekretariacie szkoły podczas składania podania lub po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • deklaracje uczestnictwa w zajęciach z religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

* * *

 JEŻELI JESTEŚ  UCZNIEM SZKOŁY, KTÓRE NIE ZOSTAŁO OBJĘTE ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM NABORU, POMOC W ZAREJESTROWANIU SIĘ W SYSTEMIE MOŻESZ UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.

Więcej informacji: http://www.bsp.bielsko.pl/

*#

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
 2. Jeżeli Branżowa Szkoła Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej została wybrana jako szkoła pierwszego wyboru (pierwsze miejsce na liście preferencji) kandydat składa w sekretariacie szkoły:
  • wydrukowane z systemu podanie podpisane przez prawnych opiekunów w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. ;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzone przez dyrektora gimnazjum kopie tych dokumentów, w terminie od 21 czerwca do  25 czerwca 2019 r.
  • jeżeli kandydat posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy je także dołączyć do dokumentów.
 3. Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona  16 lipca 2019 r.  do godz. 10.00.
 4. Od 16 do 18 lipca 2019 r. uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia odbierają w sekretariacie szkoły skierowania na badania lekarskie.
 5. Kandydat potwierdza wolę uczęszczania do Branżowej Szkoły Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej dostarczając do sekretariatu do 24 lipca 2019 r. do godz. 13:00:
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały dostarczone wcześniej;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

Niedostarczenie oryginałów jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy przyjętych.

 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się 25 lipca 2019 r. do godz. 10.00.
 2. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie do wyczerpania wolnych miejsc, maksymalnie do 30 sierpnia 2019 r.

ZASADY PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:
  •  za egzamin gimnazjalny do 100 punktów,
  •  za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia do 100 punktów.
 2.  W poszczególnych oddziałach przeliczane na punkty będą oceny z następujących 4 zajęć edukacyjnych:
Typ oddziału Punktowane zajęcia edukacyjne
krawiec język polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
 1. Zasady przyznawania punktów:
 Zagadnienie  Punktacja
 Liczba punktów za punktowane zajęcia edukacyjne dopuszczający - 2 punkty
dostateczny - 8 punktów
dobry - 14 punktów
bardzo dobry17 punktów
celujący - 18 punktów
 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  7 punktów
Liczba punktów za egzamin gimnazjalny:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
maks. 100 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).  3 punkty
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku
(wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)
maks. 18 punktów za dwa i więcej konkursów
maks. 10 punktów za jeden konkurs
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.  maks. 100 punktów
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • kandydat, który uzyskał lepszy wynik z matematyki na egzaminie gimnazjalnym.
 3. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych uczestniczą w rekrutacji na warunkach takich jak tegoroczni absolwenci gimnazjów.
 4. Uczeń który nie ukończył klasy pierwszej w BSP i otrzymał na świadectwie ocenę naganną z zachowania nie może powtórnie brać udziału w rekrutacji do BSP.
 5. Procedura trybu odwoławczego:
  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

* * *

 WYMAGANE DOKUMENTY

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do Bielskiej Szkoły Przemysłowej powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

 • 3 zdjęcia (opisane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia)
 • oryginał świadectwa gimnazjalnego oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • kartę zdrowia (po otrzymaniu w gimnazjum)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badania należy odebrać w sekretariacie szkoły podczas składania podania lub po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • deklaracje uczestnictwa w zajęciach z religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

* * *

 JEŻELI JESTEŚ  UCZNIEM GIMNAZJUM, KTÓRE NIE ZOSTAŁO OBJĘTE ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM NABORU, POMOC W ZAREJESTROWANIU SIĘ W SYSTEMIE MOŻESZ UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.

Więcej informacji: http://www.bsp.bielsko.pl/