REKRUTACJA

d_o_pr_p_wf_p_p

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR DO BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Informacje na temat naboru będą dostępne na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KANDYDACI BĘDĄ PRZYJMOWANI DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ:

TECHNIKUM nr 1:

technik chemik analityk (limit 23 uczniów)
technik ochrony środowiska (limit 12 uczniów)
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (limit 16 uczniów)
technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawniej: technik cyfrowych procesów graficznych) (limit 48 uczniów)
technik przemysłu mody (limit 32 uczniów)

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1:

krawiec (limit 30 uczniów)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ

1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej, w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.
2. Jeżeli Bielska Szkoła Przemysłowa została wybrana jako szkoła pierwszego wyboru (pierwsze miejsce na liście preferencji) kandydat składa w sekretariacie szkoły:

 • wydrukowane z systemu podanie podpisane przez prawnych opiekunów (w terminie od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzone przez dyrektora gimnazjum kopie tych dokumentów, w terminie od 23 czerwca do  27 czerwca 2017 r.
 • jeżeli kandydat posiada orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy je także dołączyć do dokumentów.

3. Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 7 lipca 2017 r. do godz. 10.00.
4. 7 lipca 2017 r. uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia odbierają w sekretariacie szkoły skierowania na badania lekarskie.
5. Kandydat potwierdza wolę uczęszczania do Technikum nr 1 (lub Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1) w Bielskiej Szkole Przemysłowej dostarczając do sekretariatu do 13 lipca 2017 r. do godz. 10.00:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały dostarczone wcześniej;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

Niedostarczenie oryginałów jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy przyjętych.

6. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się 14 lipca 2017 r. do godz. 9.00.
7. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

ZASADY PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
DO BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ

1.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:

 •  za egzamin gimnazjalny do 100 punktów,
 •  za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia do 100 punktów.

2.  W poszczególnych oddziałach przeliczane na punkty będą oceny z następujących 4 zajęć edukacyjnych:

Typ oddziału

Punktowane zajęcia edukacyjne

technik chemik analityktechnik ochrony środowiska język polski
matematyka
chemia
biologia
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejtechnik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawniej technik cyfrowych procesów graficznych) język polski
matematyka
informatyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
technik przemysłu modykrawiec (Branżowa Szkoła I Stopnia) język polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)

3.      Zasady przyznawania punktów:

Zagadnienie

Punktacja

Liczba punktów za punktowane zajęcia edukacyjne

dopuszczający - 2 punkty

dostateczny - 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Liczba punktów za egzamin gimnazjalny:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

maks. 100 punktów

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).

punkty

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

maks. 18 punktów za dwa i więcej konkursów
maks. 10 punktów za jeden konkurs
(szczegółowa punktacja)

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.

maks. 100 punktów
(szczegółowa punktacja)

 

4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:

 • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • Kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • kandydat, który uzyskał lepszy wynik z matematyki na egzaminie gimnazjalnym.

6. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych uczestniczą w rekrutacji na warunkach takich jak tegoroczni absolwenci gimnazjów.
7. Uczeń który nie ukończył klasy pierwszej w BSP i otrzymał na świadectwie ocenę naganną z zachowania nie może powtórnie brać udziału w rekrutacji do BSP.
8. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
9. Procedura trybu odwoławczego:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

* * *

WYMAGANE DOKUMENTY

Jeżeli zostałeś przyjęty do Bielskiej Szkoły Przemysłowej powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badania należy odebrać w sekretariacie szkoły podczas składania podania lub po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • 3 zdjęcia (opisane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia)
 • oryginał świadectwa gimnazjalnego oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • kartę zdrowia (po otrzymaniu w gimnazjum)
 • deklaracje uczestnictwa w zajęciach z religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.

* * *

JEŻELI JESTEŚ  UCZNIEM GIMNAZJUM, KTÓRE NIE ZOSTAŁO OBJĘTE ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM NABORU, POMOC W ZAREJESTROWANIU SIĘ W SYSTEMIE MOŻESZ UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.