EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU BSP NA LATA 2018-2020

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ NA LATA 2018-2020

Opracowując  Europejski Plan Rozwoju BSP wzięto pod uwagę i przeanalizowano dokumentację, informacje oraz obserwacje Rady Kierowniczej i Pedagogicznej, kluczowe priorytety strategii Europa 2020, zmiany w oświacie związane z reformą szkolnictwa oraz wyniki ewaluacji wewnętrznych szkoły. Diagnozę obecnej sytuacji w szkole ujęto w formie analizy SWOT.

Silne i słabe strony BSP, jej szanse i zagrożenia – analiza SWOT

Silne strony

Słabe strony

 1. Bogata tradycja szkoły i jej renoma- szkoła istnieje już 150 lat, posiada certyfikaty- „Śląska Szkoła Jakości” i „Certyfikat Wiarygodna Szkoła”(2014r.)
 2. Świetna lokalizacja – w centrum miasta,
  blisko dworców PKP i PKS i linii autobusów MZK co umożliwia dobry dojazd nie tylko  z terenu miasta.
 3. Piękno  architektoniczne bryły i wnętrz budynku połączone z przestronnymi częściowo zmodernizowanymi pracowniami specjalistycznymi.
 4. Wielokierunkowa, odpowiadająca obecnym zapotrzebowaniom rynku pracy oferta edukacyjna połączona z oferowanymi praktykami zawodowymi.
 5. Wykwalifikowana kadra zaangażowana
  w rozwój, życie szkoły, pracę z uczniem i dla ucznia.
 6. Coraz lepsze wyniki w ogólnopolskich rankingach szkół średnich uwzględniających wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz efekty uczestnictwa w olimpiadach.
  (BSP-Złotą Szkołą w 2019 roku).
 7. Stały rozwój szkoły w zakresie technologii informatycznych (pracownie komputerowe, sale multimedialne, lokalna sieć internetowa, e-dziennik)
 8. Wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa
  i znajomość obowiązujących norm wśród społeczności szkolnej.
 9. Bardzo bogate życie kulturalno-społeczne szkoły (udział w konkursach, lokalnych imprezach środowiskowych ,wydarzeniach kulturalnych, akcjach charytatywnych).
 10. Otwartość na problemy uczniów, dobrze funkcjonująca  pomoc pedagogiczna
  i  dbałość o solidną realizację programu profilaktycznego.
 11. Duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów w promocję szkoły w mieście i na terenie całego powiatu.
 1. Niewystarczające wyposażenie pracowni lekcyjnych i specjalistycznych w środki audiowizualne, pojemne komputery, nowoczesne programy graficzne czy dydaktyczne pomoce dla  zawodowców),
 2. Przeciętne wyniki w nauce i egzaminach, zauważalna niska motywacja uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych.
 3. Problemy z frekwencją na zajęciach lekcyjnych i praktycznych.
 4. Zbyt słaba korelacja współpracy (rodzice-wychowawca-pedagog-doradca zawodowy) z uczniem zagrożonym przedwczesnym opuszczeniem szkoły.
 5. Znaczna liczba uczniów z terenów wiejskich zmagających sie z problemami ekonomicznymi wymagająca wyrównania szans w dostępie do nowoczesnej, europejskiej edukacji oraz wzmocnienia świadomości europejskiej.
 6. Słabe zaangażowanie w realizację programów unijnych i pozyskiwanie funduszy.
 7. Zbyt mało kontaktów ze szkołami z innych krajów.
 8. Znajomość języka angielskiego wśród nauczycieli innych przedmiotów wymaga poprawy.
 9. Zbyt małe możliwości wykorzystania i posługiwania sie językiem branżowym, zawodowym przez uczniów.
 10. Zbyt słabe zaangażowanie rodziców
  w wychowanie i proces kształcenia, duża liczba uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo i o złej sytuacji materialnej.
 11. Niedostatecznie wykształcone formy współpracy z lokalnym środowiskiem naukowym, usługowym i przemysłowym (uczelnie, pracodawcy).
 12. Wypalenie się i zniechęcenie niektórych nauczycieli ,minimalizowanie znaczenia indywidualnego rozwoju i działania zespołowego.

szanse

zagrożenia

 1. Pozyskiwanie środków finansowych
  z zewnątrz, szczególnie z projektów unijnych na potrzeby edukacyjne uczniów i szkoły.
 2. Zmiany wizerunku szkół zawodowych
  i technicznych zawodowych i utrwalenie przekonania w społeczeństwie że są to szkoły pozytywnego wyboru.
 3. Szersza współpraca z instytucjami naukowymi (szkoły, uczelnie ), firmami usługowymi  i produkcyjnymi w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów w kraju i zagranicą.
 4. Wspieranie działań nauczycieli  w zakresie doskonalenia zawodowego oraz aplikowania do uczestnictwa szkoły
  w programach edukacyjnych lokalnych
  i unijnych.
 5. Utrwalanie i dostarczanie pozytywnych wartości i wzorców funkcjonowania człowieka w rodzinie i społeczeństwie.
 6. Dobra opinia o przyjaznej atmosferze, wysokim poziomie nauczania  i wysokim stopniu bezpieczeństwa szkoły.
 1. Trudności w zmianie negatywnego postrzegania szkół zawodowych
  przez  rodziców i uczniów.
 2. Spadek lub małe zainteresowanie niektórymi profilami kształcenia przede wszystkim: technik ochrony środowiska, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej i przemysłu mody.
 3. Brak miejsc dobrze płatnej pracy dla młodzieży kończącej edukację  i zainteresowania pracodawców ich tworzeniem ze względu na uwarunkowania ekonomiczne w kraju
  i regionie.
 4. Niż demograficzny -  duża konkurencja na rynku oświatowym.
 5. Zbiurokratyzowanie procesu aplikacyjnego uczestnictwa w programach – niechęć nauczycieli do podejmowania się zajęć nie popartych dodatkowym wynagrodzeniem.
 6. Brak funduszy na poprawę bazy materialno-dydaktycznej i technologicznej.
 7. Negatywny wpływ mediów, środowiska , brak wsparcia rodziny w utrwalaniu właściwych norm i wartości postępowania oraz  pozytywnych motywacji do nauki.
 8. Zagrożenie ubóstwem, patologiami
  i brakiem autorytetów.

Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada kontynuację działań i realizację projektów
w wymiarze europejskim.

Plan ten  został  utworzony w celu:

 • uwzględnienia dotychczasowej aktywności kadry i uczniów,
 • podjęcia innowacyjnych działań i rozwoju szkoły w wymiarze wewnątrzszkolnym jak również poza otoczeniem szkoły.

DALSZY ROZWÓJ SZKOŁY

Włączając zdobyte doświadczenie i kompetencje kadry nauczycielskiej w poprzednich projektach szkoła chce realizować  kolejne plany będące kontynuacją zamierzonej idei.

Europejski Plan Rozwoju Szkoły określa priorytetowe cele działań edukacyjno-wychowawczych wynikających ze stałej potrzeby podnoszenia jakości pracy szkoły.
Dążąc do nieustannego ulepszania pracy nauczycieli, która jest ściśle powiązana z postępami uczniów, Europejski Plan Rozwoju Szkoły przewiduje dążenie do realizacji następujących celów i potrzeb w obszarze europejskiej mobilności i współpracy:

 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych i językowych nauczycieli ( nowe metody i narzędzia nauczania ),
 • doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz zwiększenie szans na zatrudnienie,
 • zwiększenie transnarodowej mobilności osób uczących się oraz wyrównywanie szans  w dostępie do nowoczesnej edukacji,
 • zwalczanie niepowodzeń w edukacji szczególnie dotyczących przedwczesnego opuszczania szkoły,
 • podniesienie europejskiego wymiaru szkoły,
 • lepsza współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym (rodzice, lokalne władze)

W wyniku rozwoju wyżej wymienionych obszarów, szkoła stawia sobie określone cele i zadania, dzięki którym realizuje zamierzone projekty. Umiejętności kadry pedagogicznej, innowacyjne metody nauczania, nowe techniki nauczania, kursy, szkolenia czy warsztaty dla nauczycieli czy też współpraca między szkołą, a instytucjami czy szkołami partnerskimi przyniosą duże możliwości modernizacji szkoły oraz zwiększenia oferty edukacyjnej dla obecnych i przyszłych uczniów.

 

Kluczowe obszary działalności Bielskiej Szkoły Przemysłowej, które wymagają poprawy to:

I. Unowocześnienie kształcenia i  szkolenia zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, które przyczyni się do podniesienia poziomu jakości nauczania. Nowoczesny i atrakcyjny dla uczniów system szkolenia zawodowego jest kluczowym elementem sukcesów edukacyjnych młodych ludzi. Zakładane cele związane z tym obszarem działalności szkoły to:

 • poprawa jakości kształcenia, dbałość o jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych,
 • nawiązanie współpracy z uczelniami oraz z lokalnymi i regionalnymi ośrodkami innowacyjności w celu zwiększenia jakości i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego,
 • udział nauczycieli  w projektach unijnych, kursach międzynarodowych podnoszenie ich umiejętności i kompetencji,
 • doskonalenie kadry pedagogicznej, podnoszenie roli pracy zespołowej i korelacji międzyprzedmiotowej.

 

Główne zadania i formy realizacji zmierzające do pozytywnych zmian w tym względzie to:

1. Doskonalenie kadry pedagogicznej poprzez analizę potrzeb szkoleniowych zgodnych
z reformą, priorytetami MEN, kierunkami kształcenia i aktualnymi problemami placówki, ustalenie harmonogramu szkoleń, systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych, współpracy zespołowej, TIK a wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych umiejętności związanych z nauczanym zawodem ( szkolenia, studia podyplomowe zewnętrzne, wyjazdy zagraniczne z młodzieżą na staże, WDN – konferencje, warsztaty, lekcje otwarte),udział nauczycieli języków obcych w kursach metodycznych szczególnie dla nauczycieli języków obcych zawodowych (j.angielskiego i niemieckiego dla grafików, energetyków i analityków, oraz j.francuskiego  dla techników przemysłu mody) a także nauka języka i doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli innych przedmiotów-kursy językowe w Polsce i w Europie.

2.Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych- zakup nowych komputerów
i pakietów oprogramowań do zawodów: technik przemysłu mody, systemów i urządzeń  energetyki odnawialnej i technik  (programy graficzne), doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów, zakup  programów użytkowych, edukacyjnych do klasopracowni , korzystanie z platform edukacyjnych (np. Eduscience), zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do klasopracowni,

 

II. Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz zwiększenie szans na zatrudnienie. Zakładane cele związane z tym obszarem działalności szkoły to:

 • rozwijanie umiejętności myślenia i uczenia się poprzez stosowanie aktywnych
  i nowoczesnych metod nauczania,
 • wyrównywanie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów, praca z uczniem zdolnym,
 • troska o kształcenie kompetencji kluczowych oraz o jak najwyższy poziom wiedzy i umiejętności uczniów szczególnie w zakresie przedmiotów maturalnych i objętych egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe,
 • budowanie dobrej jakościowo kariery zawodowej.

 

Główne zadania i formy realizacji zmierzające do pozytywnych zmian w tym względzie to:

1.Uatrakcyjnienie i poszerzenie procesu dydaktycznego i oferty edukacyjnej – wykorzystywanie technologii multimedialnych ,i aktywnych, nowoczesnych metod nauczania na lekcjach, nawiązanie współpracy z AGH, ATH, PAN(Kozy) i Politechniką Śląską w ramach kierunków możliwych do kontynuacji kształcenia, współpraca szkoły z instytucjami naukowymi oraz lokalnymi firmami oferującymi ciekawe i profesjonalne praktyki zawodowe.

2.Podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez a)organizację praktyk zagranicznych (wykorzystanie ECVET jako narzędzia do podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów) i udział uczniów i nauczycieli w edycjach projektów unijnych Erasmus Plus – zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii, Portugalii b) udział w programie unijnym :” Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku   pracy” pod patronatem MZO c) Euroskills…..

3.Doskonalenie umiejętności językowych uczniów jako jednej z podstawowych kompetencji kluczowych umożliwiających podjęcie lepiej płatnej pracy w kraju jak i w środowisku międzynarodowym- uruchomienie dodatkowych zajęć z języka zawodowego w danej branży, kursy językowe dla uczniów wyjeżdżających na zagraniczne staże, szkolna tygodniowa wycieczka językowa do Londynu oraz  coroczne wyjazdy językowe uczniów BSP na Euroweek do Długopola Zdrój.

III. Zwiększenie transnarodowej mobilności osób uczących się oraz wyrównywanie szans  w dostępie do nowoczesnej edukacji.

Zakładane cele związane z tym obszarem działalności szkoły to:

 • § rozwijanie umiejętności myślenia i uczenia się poprzez stosowanie aktywnych
  i nowoczesnych metod nauczania,

  • § wyrównywanie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach uczniów pochodzących z różnych środowisk,
  • § kontynuacja i nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych z instytucjami edukacyjnymi, firmami branżowymi.

 

Główne zadania i formy realizacji zmierzające do pozytywnych zmian w tym względzie to:

1. Indywidualizacja procesu nauczania- rozpoznanie w zespołach klasowych problemów
i liczebności uczniów wymagających indywidualnego podejścia do kształcenia i wdrożenie programów pomocy  i rozwoju oraz zmagających się z problemami ekonomicznymi, stosowanie specjalnych metod, form pracy oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce jak również rozwijanie zainteresowań uczniów i pielęgnowanie uzdolnień i talentów  w ramach kółek zainteresowań organizowanych przez nauczycieli, uwzględnianie w regulaminach rekrutacyjnych  staży zagranicznych uczniów z obszarów wiejskich z problemami ekonomicznymi (np. dodatkowe punkty).

2.Kontynuacja i nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie zaangażowania w projekty unijne oraz w projekty międzynarodowe (np.e-Twinning, Erasmus+,Euroskills,projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – nowa inicjatywa, Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku   pracy”).

3.Zwiększenie liczebności mobilności zagranicznych uczniów BSP o kolejne branże zawodowe w celu zwiększenia szans na dogłębne kształcenie kompetencji kluczowych i zawodowych, dostęp do nowoczesnej edukacji i godne zatrudnienie.

IV. Zwalczanie niepowodzeń w edukacji szczególnie dotyczących przedwczesnego kończenia edukacji przez uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej.

Zakładane cel szczegółowy związane z tym obszarem działalności szkoły to zmniejszenie liczby młodych ludzi rezygnujących przedwcześnie z nauki.

Główne zadania i formy realizacji zmierzające do pozytywnych zmian w tym względzie to:

1.Analiza dokumentacji szkolnej i przyczyn absencji uczniów prowadzącej często do porzucenia szkoły.

2. Praca pedagoga szkolnego, wychowawców, doradcy zawodowego – ocena ryzyka na ile konkretny uczeń jest zagrożony wcześniejszym zakończeniem edukacji przez zastosowanie specjalnych kwestionariuszy dla uczniów, wychowawców i rodziców,

3.Przygotowanie indywidualnego programu współpracy z rodzicami.

4.Szkolenia dla rodziców  i wychowawców  wzmacniające ich kompetencje wychowawcze z udziałem specjalistów ,

5.Uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych, organizowanie ciekawych, profesjonalnych praktyk zawodowych w Polsce i Europie  w ramach szkolnej oferty.

6. Poprawa bazy szkoły -doposażenie z funduszy unijnych z prowadzonych projektów.

7.Współpracę z instytucjami poza szkołą: organizacjami pozarządowymi, fundacjami(np. Stowarzyszenie Serce dla Serca, pracodawcami, instytucjami edukacyjnymi  w kraju i zagranicą (np. współpraca ze Szkołą Sevilla de Moda, Escuelas Profesionales de la SagradaFamilia-Nuestra  Señora de los Reyes, Centro de Formacao Profissional da Industria Textil Vestuario Confeccao e Lanificios (Modatex, Euroweek Szkoła Liderów).

V. Podniesienie europejskiego wymiaru szkoły.

Zakładany cel szczegółowy związany z tym obszarem działalności szkoły to utrwalenie i rozwijanie opinii środowiska lokalnego obrazu szkoły jako nowoczesnej i przedsiębiorczej placówki.

Główne zadania i formy realizacji zmierzające do pozytywnych zmian w tym względzie to:

1.Promowanie kreatywności i przedsiębiorczości poprzez szerszą współpracę z instytucjami naukowymi (np. uczelnie bielskie, AGH-warsztaty w Miękini, PAN-Kozy) oraz firmami usługowymi i produkcyjnymi w zakresie rozwoju  wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów( praktyki w ponad 40 firmach w Bielsku i okolicy).

2. Wspieranie działań nauczycieli  w zakresie doskonalenia zawodowego oraz aplikowania do uczestnictwa szkoły  w programach edukacyjnych lokalnych i unijnych (wyjazdy nauczycieli i udział w kursach językowych oraz kursach doskonalących naukę zawodu w kraju i zagranicą).

3. Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, szczególnie z projektów unijnych na potrzeby edukacyjne uczniów i szkoły – staże zawodowe, doposażenie pracowni.

4. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie, dobra opinia o przyjaznej atmosferze  oraz wysokim poziomie kształcenia kompetencji kluczowych w tym przede wszystkim:

- porozumiewania się w językach obcych (np. dodatkowe przygotowanie językowe uczestników projektu przed wyjazdem z kraju, wycieczka do Londynu, wyjazd na Euroweek, dodatkowe godziny na kształcenie języka obcego zawodowego).

-wspieranie rozwoju innowacyjności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych (wyposażenie starych i utworzenie nowych pracowni informatycznych z pozyskanych unijnych funduszy z projektów prowadzonych przez BSP, rozwój sieci internetowej, światłowodowej- wifi w szkole na każdym piętrze-II semestr 2019 rok, realizacja zamierzania -rzutniki i tablice multimedialne we wszystkich pracowniach szkoły.

-rozwijanie poczucia jedności z Europą, powiększanie osobistych doświadczeń nauczanych o wiedze na temat innych krajów Europy, , szanowanie odmienności kulturowej, wyznaniowej, społecznej, narodowościowej poprzez: uczestnictwo w stażach i wyjazdach zagranicznych, przygotowanie przez nauczycieli języków obcych Dnia Europejskiego w BSP (21.03.2019) w który będą zaangażowane wszystkie klasy prezentujące dorobek i piękno krajów członkowskich UE.

-informowanie środowiska lokalnego o osiągnięciach naukowych szkoły, stażach zagranicznych, współorganizacji i uczestnictwie w różnorodnych imprezach, uroczystościach,  wydarzeniach kulturalno-naukowych na terenie miasta i w regionie-strona internetowa szkoły, facebook BSP, fanpages grup uczestniczących w stażach zagranicznych, lokalne media-Radio Bielsko, Gazeta Ratuszowa, Kronika Beskidzka.

PODSUMOWANIE:

Nowe umiejętności, nowoczesne metody, techniki oraz nabyte doświadczenie i kompetencje nauczycieli koordynatorów oraz pracowników uczestniczących w projekcie mają i będą miały ogromne znaczenie dla strategicznego rozwoju Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Planowane działania w zakresie europejskiego rozwoju szkoły przyczynią się do bardziej innowacyjnego funkcjonowania szkoły na rzecz uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. Atrakcyjność projektów europejskich wpłynie na zmniejszenie liczby młodzieży przedwcześnie porzucających szkołę, wyrówna w wielu przypadkach szanse na nowoczesną edukację, podniesie kwalifikacje i kompetencje kadry szkolnej, pomoże doposażyć pracownie a przede wszystkim wpłynie na zwiększenie kompetencje zawodowych i kluczowych u uczniów podnosząc  ich atrakcyjność na rynku pracy. Placówka będzie postrzegana jako aktywna, innowacyjna i zaangażowana w podnoszenie jakości pracy.