Technik ochrony srodowiska

tech_ochr_srod_logo

tos

Kwalifikacje zawodowe, które można zdobyć:

W technikum 4-letnim:

RL.08 Ocena stanu środowiska
RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

W technikum 5-letnim:

CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Języki obce: język angielski(kontynuacja), język niemiecki(od podstaw), język obcy zawodowy

 Opis zawodu

Na kierunku ochrona środowiska uczniowie poznają tajniki oceny stanu środowiska naturalnego. Uczą się przeciwdziałać niekorzystnym zmianom mogącym zachodzić w środowisku. Samodzielnie wykonują badania laboratoryjne wody, ścieków, gleby i powietrza. Uczą się interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, sporządzać dokumentację techniczną. Uczniowie poznają metody uzdatnia  wody i oczyszczania ścieków,

a także sposoby unieszkodliwiania odpadów oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i uciążliwości hałasu. Dużo zajęć praktycznych w laboratorium i w terenie ułatwia zrozumienie nauczanych treści. Pełne przygotowanie praktyczne i teoretyczne pozwala  na podjęcie pracy po ukończeniu szkoły lub na kontynuowanie nauki na wybranej uczelni wyższej.


zdj21 zdj20
 

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe:

koło ochrony środowiska (również zajęcia terenowe)
koło biologiczne (również zajęcia terenowe)
koło chemiczne
konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce
konsultacje dla uczniów uzdolnionych, np. przygotowanie do olimpiady biologicznej, ekologicznej, konkursów przyrodniczo-chemicznych

 

Możliwości odbywania praktyk zawodowych

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w następujących miejscach:
laboratoria przy zakładach przemysłowych,
laboratoria przy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków firmy AQUA,
laboratorium w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
laboratoria medyczne przy szpitalach i przychodniach
firma AQUA- oczyszczalnia ścieków w Komorowicach oraz stacja uzdatniania wody w Kobiernicach
działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych
prywatne przedsiębiorstwa specjalistyczne zajmujące się ochroną środowiska

 


zdj22
Możliwości studiowania

Uczelnie najchętniej wybierane przez naszych absolwentów:

Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Krakowska w Krakowie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Możliwości zatrudnienia

Technik ochrony środowiska może podjąć pracę w:
terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, np. w Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego lub Urzędu Gminy
działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
zakładach gospodarki odpadami
laboratoriach badań i kontroli środowiska
prywatnych przedsiębiorstwach ochrony środowiska
prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych, np. prowadzących badania środowiska na stanowiskach pracy

 

ZAPRASZAMY

Więcej informacji o Wydziale