Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

te

Aby zdobyć tytuł technika urządzeń systemów energetyki odnawialnej trzeba zdać dwa egzaminy potwierdzające umiejętności nazywane kwalifikacjami.

Dla technikum 4-letniego są to:
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja BD.17),
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja BD.18).

Dla technikum 5-letniego są to:
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.08),- Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kwalifikacja ELE.09).

Uczniowie naszego kierunku uczą się dwóch języków obcych.
Jako pierwszy jest  język angielski jako kontynuacja wiedzy zdobytej w gimnazjum.
Jako drugi jest język niemiecki.
Oprócz tego uczniowie naszego kierunku uczą się języka zawodowego – niemieckiego.
W klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przedmiotami ogólnokształcącymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą:
1) matematyka
2) fizyka/geografia

Opis oddziału
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje także prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Ponadto:
- wykonuje szkice i rysunki instalacji,
- projektuje instalację grzewczą,
- nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych,
- zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn i narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej,
- kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych,
- organizuje i kieruje pracą brygady roboczej,
- sporządza kosztorysy, oferty przetargowe i kalkulacje,
- zna i stosuje akty prawne i normy techniczne,
- organizuje stanowisko pracy, dobiera materiały zgodnie z normami, zna zasady BHP.


zdj40 zdj41

Pracownia elektrotechniki i odnawialnych źródeł energii – BCKUiP – tutaj są realizowane przedmioty praktyczne.

Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w specjalistycznych dobrze wyposażonych pracowniach wyposażonych w odpowiednie narzędzia, sprzęt i materiały wykorzystywane podczas montażu i eksploatacji instalacji, a także kompletny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
W celu podniesienia kompetencji uczniów naszego kierunku organizujemy im praktyki w firmach, utrzymujemy współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą, organizujemy wyjazdy na kursy solarne do Sewilli.
Praktyki odbywają się w czasie roku szkolnego w firmach i przedsiębiorstwach powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i oświęcimskiego, które zajmują się instalacjami solarnymi, pompami ciepła, kotłami na biomasę i innymi urządzeniami energetycznymi. Zajęcia realizowane są także w serwisach zajmujących się obsługą tych urządzeń oraz firmach projektujących i montujących kotłownie ekologicznych, firmach dystrybucyjnych i doradczych oraz hurtowniach.


zdj42 zdj43
Sala lekcyjna – BSP – tutaj są realizowane przedmioty teoretyczne i część przedmiotów praktycznych.

Absolwenci kierunku o specjalności „energia odnawialna”, którzy nadal chcę rozwijać zainteresowania  z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą kontynuować naukę na  wydziałach energetycznych uczelni technicznych. Mogą to robić zdobywając wyższe inżynierskie  wykształcenie zawodowe w cyklu 3,5 letnim lub  pełne w cyklu 5 letnim zdobywając dodatkowo tytuł naukowy magistra. Położone najbliżej Bielska-Białej uczelnie techniczne z wydziałami energetycznymi to Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Częstochowska i Politechnika Wrocławska.

6

7

8

 9

10

11

 

Coraz większa konkurencyjność odnawialnych źródeł energii wynikająca ze wzrostu cen paliw kopalnych, dotacji i wysokich cen za wykup energii wyprodukowanej przy ich pomocy pozwalają na spokojne myślenie o pracy zawodowej absolwentom tego profilu. Oczywiście osoby przedsiębiorcze mogą zakładać własne firmy, które nie powinny mieć problemu ze zbyt małą ilością zleceń.

Miejsca, w których można pracować po skończeniu technikum:
- firmy wykonawcze,
- biura projektowe,
- urzędy (np. wydziały inwestycji, wydziały budownictwa),
- firmy handlowe,
- firmy produkcyjne,
- firmy dystrybucyjne.

ZAPRASZAMY

Więcej informacji o Wydziale