Technik analityk

technik analityk

ta

Kwalifikacje zawodowe, które można zdobyć:

Dla technikum 4-letniego:

AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

AU.60 Wykonywanie badań analitycznych

 

Dla technikum 5-letniego:

CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

 

Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, matematyka

W czasie trwania nauki przyszli technicy analitycy zdobywają wiedzę z chemii i biologii w zakresie rozszerzonym oraz zapoznają się teoretycznie i praktycznie z najważniejszymi metodami analizy chemicznej. Wykonują analizę wód, atmosfery i podstawowych surowców przemysłowych, badają produkty spożywcze, kosmetyki i farmaceutyki, oceniają jakość gleb i stopień skażenia produktów rolnych, kontrolują prawidłowość przebiegu procesów technologicznych. Badania te uczniowie klas chemicznych samodzielnie wykonują w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych.

W cyklu kształcenia uczniowie uzyskują wiedzę ogólnokształcącą, która pozwala im na przystąpienie do egzaminu maturalnego.

 


zdj1 zdj2

Możliwości odbywania praktyk zawodowych
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w bielskich i okolicznych laboratoriach, np.

 • przemysłowych
 • szpitalach i przychodniach medycznych
 • Stacji Uzdatniania Wody w bielskich wodociągach
 • Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
 • Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe:

 • koło chemiczne
 • koło biologicznej
 • konsultacje dla uczniów uzdolnionych – przygotowanie do konkursów i olimpiad
 • konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce

 

Możliwości studiowania 
Zdobyte wiadomości z wiedzy ogólnokształcącej pozwalają studiować na dowolnym kierunku. Po skończonej szkole można kontynuować naukę na licznych kierunkach, np. chemicznych, medycznych, analitycznych, biologicznych, fizjoterapii, biotechnologii, kosmetologii, farmacji.. 

Możliwości zatrudnienia
Technik analityk może podjąć pracę w:

 • laboratoriach zakładowych
 • laboratoriach szpitalnych i medycznych
 • laboratoriach badań środowiska
 • zakładach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego
 • Stacjach Uzdatniania Wody
 • oczyszczalniach ścieków
 • przemyśle chemicznym

 


zdj5 zdj6 zdj4 zdj3

ZAPRASZAMY

Więcej informacji o Wydziale